wielkieef

EURUSD - test #1 ZOLI [30min]

Hello

This is my first attempt to catch EURUSD moves.
Script is design in the way to always going with the trend, until price lose SMA 100

Script is optimalized for 30min --->> FOREXCOM:EURUSD

The strategy logic is quite simple:
To define trend I used Centred Trend Indicator , which with the higher value can be nice filter for higher data range trend
this indicator allows me to avoid all fake pumps or dumps while sentiment is still bearish or bullish

To open long or short position this script is always using Centred Trend Indicator with the combination of ADX
ADX - Is one of the most powerful and accurate trend indicators. ADX measures how strong a trend is, and can give valuable information on whether there is a potential trading opportunity.
also
for better moves detector/filter im using PKAMA
this indicator allows me entering the position only when strong trends movemments appears.

this script dont use stop-loss, as a stop loss I use losing SMA 100, so we are always adjusting with trend

This is my first attempt with forex markets, so please dont be strict

Enjoy ;)
Phát hành các Ghi chú:
signature..

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?