JustUncleL

GMMA Oscillator v1 by JustUncleL

On request, here is my version of the Guppy GMMA Oscillator (and SuperGuppy Oscillator) to match with my Guppy and Super Guppy indicators.

Description:
The Guppy Multiple Moving Average (GMMA) is a technical indicator that displays two sets of moving averages. The first set contains six exponential moving averages that use faster periods to monitor the trading activity of short-term traders. The second set contains six exponential moving averages that use slower periods to monitor the trading activity of long-term investors.

The GMMA Oscillator is a technical indicator developed by Leon Wilson. The oscillator line, which percentage difference between the Fast and Slow GMMA sets. The second line is the signal line and it is simply the exponential moving average of the oscillator line.

As with many trend following indicators, a bullish signal occurs when the oscillator line crosses above the signal line and a bearish signal when the oscillator line crosses below the signal line.

Options:
Select between Guppy MMA or SuperGuppy MMA calculated Oscillator.
  • Option to apply smoothing to the Oscillator line (recommendation 3)
  • Option to change Signal line period length
  • Option to use Anchor Time frame to match the Guppy or SuperGuppy chart
  • Option to show coloured Bullish / Bearish trading Zones

Crossover alerts are also generated to be picked up by the TradingView's Alarm Sub-system.

JustUncleL
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?