inno14

Oscillator %b

592 lượt xem
55
Oscillator %b indicator apply Bollinger Bands on Oscillator Line, and calculate %b to define Buy and Sell signal with detail as below
===
1. Oscillator Type and Parameter
1.1 RSI (56) on H1 Timeframe
1.2 Stochastic (56,3,3) on H1 Timeframe
1.3 CCI (56) on H1 Timeframe
1.4 MACD (48,104,9)) on H1 Timeframe
1.5 AO (20,136) on H1 Timeframe
===
2. Signal
2.1 Buy Signal: at least 4 periods of %b moving betwween 0.0 and 0.2
2.2 Sell Signal: at least 4 periods of %b moving betwween 0.8 and 1.0
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?