EvoCrypto

Ranged Volume Strategy - evo

3398 lượt xem
348
This is the strategy version for the ranged volume indicator I published a few days ago.

Long: First yellow break-out after red
Short: First red break-out after yellow

Because this is volume , you want to be using this on an exchange with high volume for the best results. Default settings are not optimized but work great on bitcoins daily chart .

A short explanation of the indicator below:
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?