cheatcountry

Trend Analysis Index [CC]

The Trend Analysis Index was created by Adam White and not to be confused with the Trend Analysis Indicator that I also published. This indicator operates under the same idea but using a completely different calculation to achieve similar results. The idea behind this indicator is for a combination of volatility and trend confirmation. If the indicator is above it's signal line then the stock is very volatile and vice versa. If the stock is currently trending as in above a chosen moving average for example and the indicator falls below the signal line then there is a pretty good chance in a trend reversal. The recommended buy and sell system to use is to pair this indicator with a moving average crossover system which I have included in the script. Buy when the indicator is above it's signal and the shorter moving average crosses above the longer moving average. For selling you would do the same and sell when the indicator is above it's signal and the shorter moving average crosses below the longer moving average. I have included strong buy and sell signals in addition to the normal ones so stronger signals are darker in color and normal signals are lighter in color.

Let me know what other indicators or scripts you would like to see me publish!

I created the largest stock indicator library:
github.com/ooples/

Custom Indicator Requests:
forms.gle/ouMffZR3dQ8bSJQG7

Tips are appreciated:
paypal.me/cheatcountry
patreon.com/cheatcountry
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?