rmunoz

Average Candle Length 2.0

This script will tell you the following:

• Average length of all the candles (wick to wick) for the last 20 candles
-- shown in blue

• Average length of bull (green) candles (wick to wick) for the last 20 candles
-- shown in green

• Average length of bear (red) candles (wick to wick) for the last 20 candles
-- shown in red
___________________________________________

Inputs:

• # of Candles to analyze (default = 20)
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?