exlux99

Scalping Trading System bot Crypto and Stocks

This is a trend trading strategy scalping bot that can work with any type of market. However I concluded my tests so far with Crypto, Stocks and Forex, and with optimizations always could be found some profitable settings.

Indicators
SImple Moving Average
Exponential Moving Average
Keltner Channels
MACD Histogram
Stochastics


Rules for entry
long= Close of the candle bigger than both moving averages and close of the candle is between the top and bot levels from Keltner. At the same time the macd histogram is negative and stochastic is below 50.
short= Close of the candle smaller than both moving averages and close of the candle is between the top and bot levels from Keltner. At the same time the macd histogram is positive and stochastic is above 50.


Rules for exit
We exit when we meet an opposite reverse order.


This strategy has no risk management inside, so use it with caution !

🔻My Website: hercules.trading
🔻Binance : cutt.ly/3Fpy1w4
🔻Discord : cutt.ly/kWfhNxo
🔻Telegram : cutt.ly/URHIExq
🔻Premium TV : cutt.ly/ZFpy695
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?