Ankit_1618

Dominant Cycle Adaptive MACD

This Indicator is based on classic MACD but with an exceptional smoothing.
This smoothing eliminates the noise of the classic MACD as you see in the Chart

Adaptive MACD is compiled using with two adaptive moving averages, one adaptive to the dominant cycle and the other adaptive to twice the dominant cycle. As the basic behind the MACD is the difference of two moving averages we cannot find much difference between the conventional MACD (12, 26) and the adaptive MACD . However the adaptive MACD is less prone for less whipsaws and it catches the trends very well at the same time the catches the turning points in time. The Adaptive MACD is definite one notch better than the conventional MACD .


Dominant Cycle Period is calculated using Ehler's Method {Mentioned in the code}
This is how the Adaptiveness Impacts the Price Chart

1. (12, 26 EMA ) VS Adaptive Dominant Cycle EMA

2. See how the Adaptive Lengths {both FastLength and SlowLength changes with time!}

Enjoy!

Get Quality Free-mium Indicators (https://bit.ly/31Lzq7z)
On Scripts Section of myProfile

About me
I Wake Trade Eat Sleep Daily!
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?