peacefulLizard50262

Adaptive RSI/Stochastic (ARSIS)

peacefulLizard50262 Premium Cập nhật   
As a trader, one of the most important aspects of technical analysis is identifying the dominant cycle of the market. The dominant cycle, also known as the market's "heartbeat," can provide valuable information on the current market trend and potential future price movements. One way to measure the dominant cycle is through the use of the MESA Adaptation - MAMA Cycle function, which is a part of the Dominant Cycle Estimators library.

I have developed an "Adaptive RSI /Stochastic" indicator that incorporates the MAMA Cycle function to provide more accurate and reliable signals. The indicator uses the MAMA Cycle function to calculate the period of the data, which is then used as a parameter in the calculation of the RSI and Stochastic indicators. By adapting the calculation of these indicators to the dominant cycle of the market, the resulting signals are more in tune with the current market conditions and can provide a more accurate representation of the current trend.

The MAMA Cycle function is a powerful tool that utilizes advanced mathematical techniques to accurately calculate the dominant cycle of the market. It takes into account the dynamic nature of the market and adapts the calculation of the period to the current conditions. The result is a more accurate and reliable measurement of the market's dominant cycle, which can be used to improve the performance of other indicators and trading strategies.

In conclusion, the Adaptive RSI / Stochastic indicator that I have developed, which incorporates the MAMA Cycle function, is a valuable tool for any trader looking to improve their technical analysis . By adapting the calculation of the RSI and Stochastic indicators to the dominant cycle of the market, the resulting signals are more in tune with the current market conditions and can provide a more accurate representation of the current trend.

Huge thank you to @lastguru for making this possible!
Phát hành các Ghi chú:
added smoothing for the rsi output

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?