Lupown

Nadaraya-Watson non repainting [LPWN]

Lupown Pro Cập nhật   
// ENGLISH
The problem of the wonderfuls Nadaraya-Watson indicators is that they repainting, @jdehorty made an aproximation of the Nadaraya-Watson Estimator using raational Quadratic Kernel so i used this indicator as inspiration i just added the Upper and lower band using ATR with this we get an aproximation of Nadaraya-Watson Envelope without repainting

Settings:
Bandwidth. This is the number of bars that the indicator will use as a lookback window.
Relative Weighting Parameter. The alpha parameter for the Rational Quadratic Kernel function. This is a hyperparameter that controls the smoothness of the curve. A lower value of alpha will result in a smoother, more stretched-out curve, while a lower value will result in a more wiggly curve with a tighter fit to the data. As this parameter approaches 0, the longer time frames will exert more influence on the estimation, and as it approaches infinity, the curve will become identical to the one produced by the Gaussian Kernel.
Color Smoothing. Toggles the mechanism for coloring the estimation plot between rate of change and cross over modes.
ATR Period. Period to calculate the ATR (upper and lower bands)
Multiplier. Separation of the bands

// SPANISH

El problema de los maravillosos indicadores de Nadaraya-Watson es que repintan, @jdehorty hizo una aproximación delNadaraya-Watson Estimator usando un Kernel cuadrático racional, así que usé este indicador como inspiración y solo agregamos la banda superior e inferior usando ATR con esto obtenemos una aproximación de Nadaraya-Watson Envelope sin volver a pintar

Configuración:
Banda ancha. Este es el número de barras que el indicador utilizará como ventana retrospectiva.
Parámetro de ponderación relativa. El parámetro alfa para la función Rational Quadratic Kernel. Este es un hiperparámetro que controla la suavidad de la curva. Un valor más bajo de alfa dará como resultado una curva más suave y estirada, mientras que un valor más bajo dará como resultado una curva más ondulada con un ajuste más ajustado a los datos. A medida que este parámetro se acerque a 0, los marcos de tiempo más largos ejercerán más influencia en la estimación y, a medida que se acerque al infinito, la curva será idéntica a la que produce el Gaussian Kernel.
Suavizado de color. Alterna el mecanismo para colorear el gráfico de estimación entre la tasa de cambio y los modos cruzados.
Período ATR. Periodo para calcular el ATR (bandas superior e inferior)
Multiplicador. Separación de las bandas
Phát hành các Ghi chú:
//English
The emojis that indicate when the price goes out of the bands were made bigger and the menu was improved
//Spanish
Se hicieron más grandes los emojis que indican cuando el precio sale de las bandas y se mejoró el menú

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?