ryanman0

6 Simple Blue & 5 Exponential Yellow Moving Averages

ryanman0 Pro+ Cập nhật   
6 simple and 5 exponential Moving Averages in one indicator.
I made this because its not always easy to tell what average the price might be bouncing off from when you only have a couple at a time.

For some reason, the defaults aren't working.
To fix this, just open the configuration for the indicator after the first time that you load it.
Then check/uncheck the box and set the time period.
If anyone knows how I can fix this in the code, please let me know.

Blue indicators are simple and the Yellow are exponential.
Thinner more transparent lines are shorter term averages and Thicker lines are longer term averages.

I modeled it after the source of several other scripts which had less averages
Phát hành các Ghi chú: I fixed a bug where the 200 SMA was not showing up.
Phát hành các Ghi chú: Marketwatch starting to mention a "worst case scenario" being a drop to test the 200 week SMA in the major indexes. I updated the script to hold the weekly 200EMA and 200SMA (just in case).
Phát hành các Ghi chú: Updating Version Number only
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?