veryfid

Moving Average Tool

The Moving Average Tool is the only indicator you will ever need to plot MA lines. It comes loaded with 9 different types of moving averages so traders can lay down any line at any length. There is also an option to plot a trigger line. Features: SMA , SMMA , EMA , LSMA , ZLSMA, HULL, LWMA, VWMA and ALMA . Simply pick an average type and enter the desired length.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?