keio

console

keio Cập nhật   
Library "console"
Simple debug console to print messages from your strategy code.

USAGE :
  • Make sure your strategy overlay is false
  • Import the library :
import keio/console/1 as console

init(lines, panes)
Initialise function.

USAGE :
var log = console.init()

  Parameters:
    lines: Optional. Number of lines to display
    panes: Optional. Number of panes to display

  Returns: initialised log

print(log)
Prints a message to the console.

USAGE :
log := console.print(log, "message")

  Parameters:
    log: Mandatory. The log returned from the init() function
  Returns: The log
Phát hành các Ghi chú:
Bug fixes.

INSTRUCTIONS BELOW
Thư viện Pine

Với tinh thần TradingView thực sự, tác giả đã xuất bản mã Pine này như một thư viện mã nguồn mở để các lập trình viên Pine khác từ cộng đồng của chúng tôi có thể sử dụng lại nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng thư viện này một cách riêng tư hoặc trong các ấn phẩm mã nguồn mở khác, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy chung.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng thư viện này?

Sao chép văn bản vào khay nhớ tạm và dán nó vào tập lệnh của bạn.