thequantscience

Volume Variation Index Indicator

This tool is a quantitative tip for analysts who study volumes or create volume based trading strategies.

Like all our projects, we start with a statistical logic to which we add coding logic.
This indicator can save a huge amount of time in calculating the variation of volume between sessions.

How it work
The indicator calculates the difference between the volume of the last closing bar and the volume of the previous closing bar. It shows the difference between the trading volumes.

The session in which the trading volume is up are represented in green.
Red session represent trading volume down.

We have added a third function.
Through the User Interface the trader can activate or deactivate the variation average.
The indicator is able to calculate the average of the volume changes by representing it with a blue line.
To activate the average, simply set it to ON in the User Interface.
By default, the indicator calculates the average of the last 10 periods, but you are free to set this parameter in the User Interface.

Data access
To access the data, simply move the cursor. When you move the cursor over the green bars, the increase data will be displayed in green. By hovering the cursor over the red bars you will see the decrease data in red. By hovering the cursor over the average will show you the average data in blue.
The data is displayed in the top left corner of the indicator dashboard.

If you found this indicator helpful, please like our script.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?