Fontiramisu

Volume Impulse & Candlestick Patterns - Fontiramisu

Fontiramisu Cập nhật   
Indicator showing volume impulse & engulfing candlestick pattern.

You can set up multiple parameter for both events.
Volume Impulse :
  • Volume Period : Lenght of the average volume calculated.
  • Volume Multiplier : Factor to compare actual volume with average volume.

Engulfing Pattern :
  • VS avg body : Let you chose to compare body candle to average body of the last few candles (define with parameter : lenghtSizeAvgBody), otherwise it will be compared to the last body candle.
  • Engulfing Multiplier : Factor to compare and validate the pattern.
Phát hành các Ghi chú:
  • Bug Fix
  • Add checkbox show volume impulse

Get Access: www.theultimatebacktest.com

Discord Best Strategies: discord.gg/XZZPtT5jc7
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?