cheatcountry

Phase Calculation

Phase Calculation was authored by John F. Elders in the Stocks and Commodities Magazine 11/1996

This indicator will tell you if the stock is in a uptrend or downtrend. A phase number with a low number means it is in a uptrend and a phase number with a high number means it is in a downtrend.

Let me know if you want to see me write code for different indicators!
Phát hành các Ghi chú: updated to match with my other indicators
Phát hành các Ghi chú: fixed issue with default resolution
Phát hành các Ghi chú: Updated to v5

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?