cheatcountry

Ehlers Even Better Sinewave Indicator [CC]

The Even Better Sinewave Indicator was created by John Ehlers (Cycle Analytics For Traders pgs 161-162) and this indicator works well when the stock is in a trend mode. It will let you know how long to stay with a trade and it works best with a trend confirmation but it can also work on it's own fairly well. Buy when the indicator line is green and sell when it is red.

Let me know if there are other scripts you would like me to do or if you want something custom done!
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?