siddhugaddi

Heikinashi Candles

Biggest problem that when we use normal heikin-ashi candlestick pattern then all applied indicator values also changes
Like Pivot Point with CPR ,,, EMA ,,, SMA including VWAP indicator value

So , this indicator help us plot Heikinashi candles on Normal candles

Please follow below steps:

Add this indicator to chart
Go to setting >> un-tick Body, Border and Wick color

That will hide candles on chart and Plot heikinashi candles on Normal candles without changing any indicator value

Remember use normal candle stick pattern that
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?