LazyBear

Enhanced Index [LazyBear]

The Enhanced Index (EIDX) is a modified William %R that behaves much like the original, to indicate overbought and oversold market conditions.

EIDX has the advantage of
- Reacting more quickly to changes in buying power.
- Predicting market turning points better than other oscillators. Divergences are more pronounced.

List of my other indicators:

List of my free indicators: http://bit.ly/1LQaPK8
List of my indicators at Appstore: http://blog.tradingview.com/?p=970
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?
//
// @author LazyBear 
// List of all my indicators: https://www.tradingview.com/v/4IneGo8h/
//
study("Enhanced Index [LazyBear]", shorttitle="EIDX_LB")
src=close
length=input(14)
lengthMA=input(8)
dnm=(highest(src, length) - lowest(src, length))
closewr=2*(src-sma(src, round(length/2)))/dnm
ul=hline(1, color=red), ll=hline(-1, color=green), hline(0)
fill(ul,ll)
plot(closewr, color=green, linewidth=1)
plot(ema(closewr, lengthMA), color=red)