cheatcountry

Ehlers Moving Average Difference Hann Indicator [CC]

The Moving Average Difference Hann Indicator was created by John Ehlers (Stocks and Commodities Nov 2021) and this is an improved variation of his Moving Average Difference Indicator that uses smoothing from his Hann Windowing Indicator to provide smoother buy and sell signals. As for how this indicator works it is an improved version of the classic MACD indicator which of course takes a difference between two exponential moving averages. I have included strong buy and signals in addition to normal ones so lighter colors are normal signals and darker colors are strong signals. Buy when the line turns green and sell when it turns red.

Let me know if there are any other indicators you would like to see me publish!
Phát hành các Ghi chú: Updated to v5
Phát hành các Ghi chú: Fixed an issue pointed out by @u053541

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?