LonesomeTheBlue

Supertrend MTF Heikin Ashi

This is non-repaiting Supertrend Multi Time Frame script, uses Heikin Ashi Candles as source on normal chart

There is an option for Higher Time Frame. if you choose "Auto" then Higher Time Frame calculation is made by the script. If you choose "User Defined" option and then you can select Time Frame.

You better use this script with other indicators such as RSI , Momentum etc.


Enjoy!
Phát hành các Ghi chú: updated

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?