AstrideUnicorn

Candilator RSI [AstrideUnicorn]

OVERVIEW

The name Candilator comes from blending the words "candlestick" and "oscillator". And as the name suggests, this indicator is a good old RSI plotted as a candlestick chart. To produce a candlestick chart, Candilator RSI calculates four RSI's based on the open, high, low, and close time series. It also has a candlestick patterns detection feature.


HOW TO USE

You can use Candilator RSI as a normal RSI to analyze momentum, detect overbought and oversold markets, and find the oscillator's divergences with the price. You can also get creative and apply all sorts of technical analysis to the RSI candlestick chart, including candlestick patterns analysis.
Candilator RSI can automatically scan the price for some candlestick patterns in the overbought and oversold zones. This feature can help detect price reversals early.


SETTINGS

The indicator settings are divided into two groups: Main Settings and Pattern Detection. In the Main Settings, you can find standard RSI settings. In the Pattern Detection part, you can turn on and off the automatic search for a particular candlestick pattern.

Our premium trading indicators: unicorn.trading

Join our Discord community: dsc.gg/unicom
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?