BigPhilBxl

Crypto Market Caps (BTC, ETH, TOTAL3)

RSI based Crypto Market Caps ( BTC , ETH, TOTAL3) Oscillator
This oscillator displays market caps for:

In the settings you can edit:
  • The 3 market cap symbols
  • RSI length
  • All colours ;-)

Hope you enjoy!

Phát hành các Ghi chú: Updated to pinescript v5
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?