RicardoSantos

[RS]Multiple Majors Currency Basket Power Oscillator V1

Power oscillator to discern what currency's are stronger/weaker.
added option to use a smoothed source(close) for pooling the change, giving longer term directional bias, note that this causes lag in the results as MA's turn slower than price.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?
//@version=2
study(title='[RS]Multiple Majors Currency Basket Power Oscillator V1', shorttitle='P', overlay=false)
USE_TF = input(title='Use Alternative Timeframe?', type=bool, defval=false)
tf = input(title='Alternative Timeframe:', type=string, defval='D', confirm=false)
smooth = input(title='Result Smoothing:', type=integer, defval=1)

src = ema(close, smooth)
eurusd = security('EURUSD', USE_TF ? tf : period, change(src) > 0 ? 1 : change(src) < 0 ? -1 : 0)
eurgbp = security('EURGBP', USE_TF ? tf : period, change(src) > 0 ? 1 : change(src) < 0 ? -1 : 0)
eurjpy = security('EURJPY', USE_TF ? tf : period, change(src) > 0 ? 1 : change(src) < 0 ? -1 : 0)
euraud = security('EURAUD', USE_TF ? tf : period, change(src) > 0 ? 1 : change(src) < 0 ? -1 : 0)
eurcad = security('EURCAD', USE_TF ? tf : period, change(src) > 0 ? 1 : change(src) < 0 ? -1 : 0)
eurchf = security('EURCHF', USE_TF ? tf : period, change(src) > 0 ? 1 : change(src) < 0 ? -1 : 0)

usdeur = 0 - eurusd
usdgbp = security('1/GBPUSD', USE_TF ? tf : period, change(src) > 0 ? 1 : change(src) < 0 ? -1 : 0)
usdjpy = security('USDJPY', USE_TF ? tf : period, change(src) > 0 ? 1 : change(src) < 0 ? -1 : 0)
usdaud = security('1/AUDUSD', USE_TF ? tf : period, change(src) > 0 ? 1 : change(src) < 0 ? -1 : 0)
usdcad = security('USDCAD', USE_TF ? tf : period, change(src) > 0 ? 1 : change(src) < 0 ? -1 : 0)
usdchf = security('USDCHF', USE_TF ? tf : period, change(src) > 0 ? 1 : change(src) < 0 ? -1 : 0)

gbpeur = 0 - eurgbp
gbpusd = 0 - usdgbp
gbpjpy = security('GBPJPY', USE_TF ? tf : period, change(src) > 0 ? 1 : change(src) < 0 ? -1 : 0)
gbpaud = security('GBPAUD', USE_TF ? tf : period, change(src) > 0 ? 1 : change(src) < 0 ? -1 : 0)
gbpcad = security('GBPCAD', USE_TF ? tf : period, change(src) > 0 ? 1 : change(src) < 0 ? -1 : 0)
gbpchf = security('GBPCHF', USE_TF ? tf : period, change(src) > 0 ? 1 : change(src) < 0 ? -1 : 0)

jpyeur = 0 - eurjpy
jpyusd = 0 - usdjpy
jpygbp = 0 - gbpjpy
jpyaud = security('1/AUDJPY', USE_TF ? tf : period, change(src) > 0 ? 1 : change(src) < 0 ? -1 : 0)
jpycad = security('1/CADJPY', USE_TF ? tf : period, change(src) > 0 ? 1 : change(src) < 0 ? -1 : 0)
jpychf = security('1/CHFJPY', USE_TF ? tf : period, change(src) > 0 ? 1 : change(src) < 0 ? -1 : 0)

audeur = 0 - euraud
audusd = 0 - usdaud
audgbp = 0 - gbpaud
audjpy = 0 - jpyaud
audcad = security('AUDCAD', USE_TF ? tf : period, change(src) > 0 ? 1 : change(src) < 0 ? -1 : 0)
audchf = security('AUDCHF', USE_TF ? tf : period, change(src) > 0 ? 1 : change(src) < 0 ? -1 : 0)

cadeur = 0 - eurcad
cadusd = 0 - usdcad
cadgbp = 0 - gbpcad
cadjpy = 0 - jpycad
cadaud = 0 - audcad
cadchf = security('CADCHF', USE_TF ? tf : period, change(src) > 0 ? 1 : change(src) < 0 ? -1 : 0)

chfeur = 0 - eurchf
chfusd = 0 - usdchf
chfgbp = 0 - gbpchf
chfjpy = 0 - jpychf
chfaud = 0 - audchf
chfcad = 0 - cadchf

eur_power = eurusd + eurgbp + eurjpy + euraud + eurcad + eurchf
usd_power = usdeur + usdgbp + usdjpy + usdaud + usdcad + usdchf
gbp_power = gbpeur + gbpusd + gbpjpy + gbpaud + gbpcad + gbpchf
jpy_power = jpyeur + jpyusd + jpygbp + jpyaud + jpycad + jpychf
aud_power = audeur + audusd + audgbp + audjpy + audcad + audchf
cad_power = cadeur + cadusd + cadgbp + cadjpy + cadaud + cadchf
chf_power = chfeur + chfusd + chfgbp + chfjpy + chfaud + chfcad

plot(title='EUR', series=eur_power, color=color(black, 0), linewidth=0)
plot(title='USD', series=usd_power, color=color(maroon, 0), linewidth=0)
plot(title='GBP', series=gbp_power, color=color(navy, 0), linewidth=0)
plot(title='JPY', series=jpy_power, color=color(blue, 0), linewidth=0)
plot(title='AUD', series=aud_power, color=color(teal, 0), linewidth=0)
plot(title='CAD', series=cad_power, color=color(yellow, 0), linewidth=0)
plot(title='CHF', series=chf_power, color=color(red, 0), linewidth=0)