fskrypt

Log Smoothed Moving Average

This indicator has two features that make it better than standard SMMA for cryptocurrencies:
- starts from the very first candle
- calculations are performed in log-space which means less sensitivity to extreme volatility common in crypto world
Phát hành các Ghi chú: drop 1st candle for stability in the beginning
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Bình luận