Powerful_Trading

Relative Strength

Powerful tool to calculate and display the strength of a security compared to another security.

Some Main purposes are:
- finding new leadership in a market correction
- comparing a market leader with a top competitor
- tracking rotation in the market

.. and so much more!

This tool is highly configurable, you can especially change:

- The reference symbol ( SPY , QQQ , BTCUSD , ...)
- The time span to indicate a new High or Low in a certain time-frame
- Factorize your RS-Chart to make it fit to the original chart. (Moves the chart up or down)
- Option to repaint your candles / bars when a new RS High occurs in the given timeframe.

Enjoy and have a great day!
Powerful_Trading


Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?