mgruner

Support and resistance zones

mgruner Pro+ Cập nhật   
Discretionary traders often use support and resistance zones that are based on past price action of the instrument traded.

This simple script is used to plot support and resistance zones for a given instrument. The data for the zones themselves has to be determined by the past price action of the instrument and are not based on the provided data by Tradingview.

The zones input has to come as a string. Each zone consists of a string with: "<low(number)>,<high(number)>,<"S"|"R"|"L">,<"Normal"|"Strong">"" The different zone strings have to be seperated by either new line or space.

An example for the zones input looks like:

3919.25,3919.25,L,Normal
3897.50,3906.50,R,Normal
3891.00,3894.50,S,Strong

I appreciate any feedback.
Phát hành các Ghi chú:
- fix the start-bar of the boxes
- place labels after the last bar of the chart
Phát hành các Ghi chú:
-Some more code clean-up
-move start of the zone to start of the day
Phát hành các Ghi chú:
Allow for optional comments in one zone string, for example "3868.00,3878.00,S,Normal,My-comment_without_space"
Phát hành các Ghi chú:
Fix label overlay on new bars.
Phát hành các Ghi chú:
Fix: move Labels on a new bar
Phát hành các Ghi chú:
Allow for zones boxes to be started some days back and not only today via input parameter.
Phát hành các Ghi chú:
Adjusted the labels to not be centered, but left.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?