cheatcountry

Moving Average Band Width [CC]

The Moving Average Band Width was created by Vitali Apirine (Stocks and Commodities Aug 2021 pg 25) and this is of course an extension based on my previous Moving Average Bands script. For those of you that aren't aware, the Band Width indicator is an indicator that tells you how close the upper and lower bands are to each other which is a great determination of how volatility is increasing or decreasing. This acts as both a trend indicator and a volatility indicator. I have included strong buy and sell signals in addition to normal ones so stronger signals are darker in color and normal ones are lighter. A great buy signal is when you are in an uptrend (so the line is green already) and the indicator line is moving up which means strong underlying volatility .

Let me know if there are any other indicators or scripts you would like to see me publish!

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?