tkarolak

Dynamic Point of Control (POC)

tkarolak Cập nhật   
The Dynamic Point of Control (POC) indicator provides traders and analysts with insightful information about price levels, volume distribution, and sentiment within a specified historical range.

Instant Updates: POC recalculates with every new bar, keeping you ahead of the game.
Market Bias: Assess market sentiment through bullish volume share.
Customization: Tailor inputs to match your unique trading strategy.
Chart Presence: See POC and related data graphically on your price chart.

How to Use:
Traders can use the Dynamic POC indicator to identify Point of Control price level, understand volume distribution, and gauge market sentiment. The indicator's visual cues and customizable parameters make it a valuable tool for technical analysis and decision-making.
Phát hành các Ghi chú:
Minor bug fixes... (colorLine)
Phát hành các Ghi chú:
Minor changes:
  • Removed smoothing feature.
  • MA (Moving Average) now shares the same input length with POC (Point of Control).
Phát hành các Ghi chú:
Incorporated an indicator description as comments within the code to provide better context and understanding
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?