RaviPolavarapu

Inside Candle and mother candle range with alert

RaviPolavarapu Pro Cập nhật   
++>>This script allows you the inside bar candle and the cnadle is shown in white.

The range of the mother candle is identified and tracked until it breaks.
Once the first range is over ridden then the next similar pattern will be occured and the tracking will be done for the mother candle latest occurrence.
It also has the alert mechanism where you can go and the alert for the indicator in Alerts.
5 min is the most preferrable time frame and while saving the alert Note to save the time frame of the chart. For which ever time frame is saved the Alert will be triggered for the same .

And when th inside bar is triggered it throws an alert condition. this alert condition has to be configured in your alerts and will be buzzing on the screen.
Oct 20
Release Notes: updated with Mother candle top and bottom lines of previous occurrences and tracks the current latest Inside bar mother candle


Release Notes: this script allows you the inside bar cnadle and the cnadle is shown in white. highlighter is configurable and line colors as well.

Phát hành các Ghi chú:
++>>This script allows you the inside bar candle and the cnadle is shown in white.

The range of the mother candle is identified and tracked until it breaks.
Once the first range is over ridden then the next similar pattern will be occured and the tracking will be done for the mother candle latest occurrence.
It also has the alert mechanism where you can go and the alert for the indicator in Alerts.
5 min is the most preferrable time frame and while saving the alert Note to save the time frame of the chart. For which ever time frame is saved the Alert will be triggered for the same .

And when th inside bar is triggered it throws an alert condition. this alert condition has to be configured in your alerts and will be buzzing on the screen.
Oct 20
Release Notes: updated with Mother candle top and bottom lines of previous occurrences and tracks the current latest Inside bar mother candle


Release Notes: this script allows you the inside bar cnadle and the cnadle is shown in white. highlighter is configurable and line colors as well.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?