cheatcountry

Ehlers Sinewave Indicator [CC]

The Sinewave Indicator was created by John Ehlers (Rocket Science For Traders pgs 97-99) and this is a few indicators in one. Simply put it is a leading indicator which you don't see too many of those these days. If the blue line crosses over the red line then within the next few bars the price will start an uptrend and if the blue line crosses below the red line then in the next few bars it will start a downtrend. I have also included an immediate buy and sell signal on the 0 line which is green when you should buy and red when you should sell.

Let me know if you would like to see any other scripts or if you want something custom done!
Phát hành các Ghi chú: made changes to fix errors in the source book
Phát hành các Ghi chú: fixed a typo
Phát hành các Ghi chú: fixed a typo
Phát hành các Ghi chú: Updated to v5 and fixed error reported by @kamicopia
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?