everget

Custom Self-Adjusting SuperTrend

A custom version of Self Adjusting SuperTrend that can be used as source for your trading frameworks and indicators.
Phát hành các Ghi chú:
  • Update
Phát hành các Ghi chú:
  • Update
Phát hành các Ghi chú:
  • Update
Phát hành các Ghi chú: Update
  • Added an option to choose a direction for optimization (Longs | Shorts | Longs & Shorts)
Phát hành các Ghi chú:
  • Fixed bug with the SuperTrend calculation on doji candles

Tập lệnh chỉ hiển thị cho người được mời

Quyền truy cập vào tập lệnh này bị hạn chế đối với người dùng được tác giả ủy quyền và thường yêu cầu thanh toán. Bạn có thể thêm nó vào mục yêu thích của mình, nhưng bạn sẽ chỉ có thể sử dụng nó sau khi yêu cầu sự cho phép từ tác giả. Liên hệ everget để thêm thông tin, hoặc làm theo hướng dẫn của tác giả bên dưới.

TradingView không đề xuất trả tiền cho một tập lệnh và sử dụng cho đến khi bạn hoàn toàn tin tưởng tác giả và hiểu cách thức hoạt động của tập lệnh. Trong nhiều trường hợp, bạn có thể tìm thấy một giải pháp thay thế nguồn mở miễn phí trong Thư viện Công cộng của chúng tôi.

Hướng dẫn của tác giả

If you have any questions don't hesitate to ask and contact me either via private messages on TradingView or via Telegram

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Cảnh báo: vui lòng đọc trước khi yêu cầu quyền truy cập.