FetchTeam

Fetch ATR + MA Strategy

A trend following indicator that allows traders/investors to enter trades for the long term, as it is mainly tested on the daily chart. The indicator fires off buy and sell signals. The sell signals can be turned off as trader can decide to use this indicator for long term buy signals. The buy signals are indicated by the green diamonds, and the red diamonds show the points on then chart where the asset can be sold.

The indicator uses a couple indicators in order to generate the buy signals:
- ADX
- ATR
- Moving Average of ATR
- 50 SMA
- 200 SMA

The buy signal is generated at the cross overs of the 50 and 200 SMA's while the ATR is lower than then Moving Average of the ATR. The buy signal is fired when these conditions are met and if the ADX is lower than 30.

The thought process is as follows:
When the ATR is lower than its moving average, the price should be in a low volatilty environment. An ADX between 25 and 50 signals a Strong trend. Every value below 25 is an absent or weak trend. So entering a trade when the volatilty is still low but increasing, you'll be entering a trade at the start of a new uptrend. This mechanism also filters out lots of false signals of the simple cross overs.

The sell signals are fired every time the 50 SMA drops below the 200 SMA.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?