ChrisMoody

_CM_Ultimate_MA_MTF_V4

***For a Detailed Video Overview Showing all of the Settings...
Click HERE to View Video

New _CM_Ultimate_MA_MTF_V4 - Update - 08-24-2021
 • Thanks to @SKTennis for help with code
 • Added Ability to Plot 1 or 2 Moving Averages - Fast MA & Slow MA
 • Added Ability to Plot Fast MA with Multi TimeFrame
 • Added Ability to Plot Slow MA with Multi TimeFrame
 • Added Ability to Color Fast MA Based on Slope of MA
 • Added Ability to Color Fast MA based on being Above/Below Slow MA
 • Added Ability to Plot 8 Types of Moving Averages
 • Simple, Exponential, Weighted, Hull, VWMA , RMA, TEMA , & Tilson T3
 • Added Ability to Set Alerts Based on:
 • Slope Change in the Fast MA Or Fast MA Crossing Above/Below Slow MA.
 • Added Ability to Plot "Fill" if Both Moving Averages are Turned ON
 • Added Ability to control Transparency of Fill
 • Added Alerts to Settings Pane.
 • Customized how Alerts work. Must keep Checked in Settings Pane, and When you go to Alerts Panel, Change Symbol to Indicator (_CM_Ultimate_MA_MTF_V4)
 • Customized Alerts to Show Symbol, TimeFrame, Closing Price, & Moving Average Signal Name in Alert
 • Alerts are Pre-Set to only Alert on Bar Close
See Video for Detailed Overview

New Updates Coming Soon!!!

***Please Post Feedback and Any Feature Requests in the Comments Section Below***
Phát hành các Ghi chú: ---Update 12-07-2021---

 • Minor Update - Converted to latest Version of code - PineScript v5

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?