exlux99

Swing Stock Market Multi MA Correlation

This is a swing strategy adapted to stock market using correlation with either SP500 or Nasdaq, so its best to trade stocks from this region.

Its components are
Correlation Candle
Fast moving average to choose from SMA , EMA , SMMA (RMA), WMA and VWMA
Medium moving Average to choose from SMA , EMA , SMMA (RMA), WMA and VWMA
Slow moving average to choose from SMA , EMA , SMMA (RMA), WMA and VWMA


Rules for entry
Long: fast ma > medium ma and medium ma > slow ma
Short: fast ma< medium ma and medium ma < slow ma.


Rules for exit
We exit when we receive an inverse condition.


Caution:
This strategy use no risk management inside, so be careful with it .


If you have any questions, let me know !
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?