everget

Dorsey Inertia

This indicator was originally developed by Donald Dorsey (Stocks & Commodities , V.13:9 (September, 1995): "Refining the Relative Volatility Index").

Inertia is based on Relative Volatility Index (RVI) smoothed using linear regression .

In physics, inertia is the tendency of an object to resist to acceleration. Dorsey chose this name because he believes that trend and inertia are related and that it takes more effort and energy to reverse the direction of a stock or market than to keep it in the same direction. He argues that the volatility is the simplest and most accurate measure of inertia.

When the indicator is below 50, it signals bearish market sentiment and when the indicator is above 50 it signals a bullish trend .

Good luck!

Freelance -> Telegram: @alex_everget

A list of Free indicators:
https://bit.ly/2S7EPuN

A list of Paid indicators:
https://bit.ly/33MA81f

Earn $30:
https://www.tradingview.com/gopro/?share_your_love=everget
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?