inno14

Bar's Body Extreme with Alert

Bar's Body Extreme with Alert measure volatility of bar's body and caculate extreme level in specified periods or custom level with alert. Detail options below:

1. Default Extreme Level
* Default level is the +/- highest volatility of bar's body in 100 periods
* Periods of bar to calculate default extreme adjustable

2. Custom Extreme
* Default Extreme Top auto disable if Custom Extreme Top >0
* Default Extreme Bottom auto disable if Custom Extreme Bottom <0

3. Alert
* Extreme alert: body's volatility > Extreme top level or body's volatility < Extreme bottom level
* Extreme Top Alert: body's volatility > Extreme top level
* Extreme Bottom Alert: body's volatility < Extreme bottom level
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?