SoftKill21

Crypto and stock market bull movement destroyer strategy

This is an incredibile strategy I have put together for long trend markets, such as Nasdaq/ SP500 futures , Nasdaq stock market, Crypto market and so on.

I took as a base the Aaron indicator, together with the vwap and on balance volume , and I modified their internal logic, making them unique and more powerful than their initial stats.

From the tests I have made so far, it seems that 1-2-3-4h are the best timeframes, however other can used.

Inside I also applied a time condition to test different periods, together with a leverage simulator.

The main rules are simple : we only go long, and we exit on short condition(however in some cases it can be used to enter short trades).
For long we check the vwap position, together with average trend on arron, and the direction of the average volume .
For short the opposite.


For invite access, please message me in private.

Also if you have any questions, let me know.My website: https://www.atraderlife.com/

Telegram group: https://t.me/atrader_life

DONATION
BTC: 347p8NNwnHmAUfyJXWaeLUgrpHwthmr5UP

TV
https://www.tradingview.com/gopro/?share_your_love=SoftKill21
Tập lệnh chỉ hiển thị cho người được mời

Quyền truy cập vào tập lệnh này bị hạn chế đối với người dùng được tác giả ủy quyền và thường yêu cầu thanh toán. Bạn có thể thêm nó vào mục yêu thích của mình, nhưng bạn sẽ chỉ có thể sử dụng nó sau khi yêu cầu sự cho phép từ tác giả. Liên hệ SoftKill21 để thêm thông tin, hoặc làm theo hướng dẫn của tác giả bên dưới.

TradingView không đề xuất trả tiền cho một tập lệnh và sử dụng cho đến khi bạn hoàn toàn tin tưởng tác giả và hiểu cách thức hoạt động của tập lệnh. Trong nhiều trường hợp, bạn có thể tìm thấy một giải pháp thay thế nguồn mở miễn phí trong Thư viện Công cộng của chúng tôi.

Hướng dẫn của tác giả

For invite access, please message me in private.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Cảnh báo: vui lòng đọc trước khi yêu cầu quyền truy cập.