jhaurawachsman

Crypto Indicators #u9tus

jhaurawachsman Cập nhật   
A set of low timeframe (LTF), medium timeframe (MTF), and high timeframe (HTF) indicators for use in crypto currencies / bitcoin.

Traditionally the 10, 20, 50, 100, and 200 SMAs are used in TA. With cryptos, I've found that the 8 EMA, 21, 55, and 128 SMAs backtest better, while no change in length was necessary for the 200. I wanted to combine all these into one indicator to easily add them to a chart layout, hence this script.

You can customize the length of each MA to your liking in the settings, or accept the defaults.

LTF Indicators:
8 EMA in blue hues, medium line stroke.

MTF Indicators:
21, 55 SMA in purple hues, medium line stroke.

HTF Indicators:
128, 200 SMA in yellow hues, thick line stroke.

Defaults are for daily timeframes and lower; suggest changing up the intervals for weekly and monthly to:
21 -> 30
55 -> 50
128 -> 100

$BTC, $ETH, #ALTS

https://twitter.com/jhaurawachsman
(c) @jhaurawachsman 20190515
Phát hành các Ghi chú:
  • Made first two moving averages EMAs
  • Added option to hide individual MAs on timeframes (periods) greater than Daily. Reason: on higher periods typically less MAs are used, and hiding unneeded ones de-clutters the chart
  • Changed line thickness to #2 for all MAs
Phát hành các Ghi chú:
Update chart view.
Phát hành các Ghi chú:
Update 128ma color.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?