LastBattle

[Bitcoin] Spot price vs Futures indicator

A handy script to detect opportunities in the futures market during extreme movement.
During rallies, futures usually tend to be US$10 above spot price, on the other hand it can be $1 below spot price when the price starts to decline.

You could also draw a trendline to it :) measuring the amount of risk people are willing to take just to predict future prices in the rally/decline.

Credits to lowstrife for the idea, I'm just implementing it :)

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?
// Spot price vs futures - Tradingview.com
// @author lastbattle
study(title="spot Vs Futures", shorttitle="spot vs futures [lastbattle]")

// Inputs from user
notifyRed = input(8, title="Sell warning")  // when difference is > x
notifyGreen = input(0, title="Buy warning") // when difference is > x
timePerod = input(-1, title="Time period [-1 = go by chart]", minval=1)

// Security
src_796 = security("796:BTCUSD1W", period, close)
src_btce = security("OKCOIN:BTCCNY / FX:USDCNH", period, close) 
// Futures: OKCOIN:BTCUSD1W, 796:BTCUSD1W, OKCOIN:BTCUSD2W, OKCOIN:BTCUSD3M
// Spot: BITSTAMP:BTCUSD, BITFINEX:BTCUSD, BTCE:BTCUSD, OKCOIN:BTCCNY / FX:USDCNH, HUOBI:BTCCNY / FX:USDCNH

// Functions
isNotifyRed(difference) => difference > notifyRed
isNotifyGreen(difference) => difference < notifyGreen

// Val
difference = nz(nz(src_796[0]) - nz(src_btce[0]))

// Plots
plot(difference, style=line,  linewidth=1, color=isNotifyRed(difference) ? red : isNotifyGreen(difference) ? green : black)

// Band range
//fill(hline(-10), hline(-8), color=green, transp=50)
//fill(hline(10), hline(8), color=red, transp=50)