informanerd

MultiTimeFrame Shifting Predictive Bollinger Bands

informanerd Cập nhật   
This is the optimized version of my MTFSBB indicator with capability of possible bands prediction in case of negative shifting (to the left).
Make me happy by using it and sending me your ideas about the prediction.
Phát hành các Ghi chú: Changed prediction algorithm
Made prediction work with or without shifting
Possible bands are now being predicted based on average of previous bars.
Phát hành các Ghi chú: Code optimized.
Prediction now works better.
Added support for BBands calculation based on user selected types of Moving Average (DEMA, EMA, HMA, LSMA, RMA, SMA, SWMA, TEMA, TMA, VWMA, WMA).
Phát hành các Ghi chú: Made predictions better again!
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?