lastguru

DominantCycle

lastguru Premium Cập nhật   
Collection of Dominant Cycle estimators. Length adaptation used in the Adaptive Moving Averages and the Adaptive Oscillators try to follow price movements and accelerate/decelerate accordingly (usually quite rapidly with a huge range). Cycle estimators, on the other hand, try to measure the cycle period of the current market, which does not reflect price movement or the rate of change (the rate of change may also differ depending on the cycle phase, but the cycle period itself usually changes slowly). This collection may become encyclopaedic, so if you have any working cycle estimator, drop me a line in the comments below. Suggestions are welcome. Currently included estimators are based on the work of John F. Ehlers

mamaPeriod(src, dynLow, dynHigh) MESA Adaptation - MAMA Cycle
  Parameters:
    src: Series to use
    dynLow: Lower bound for the dynamic length
    dynHigh: Upper bound for the dynamic length
  Returns: Calculated period
Based on MESA Adaptive Moving Average by John F. Ehlers
Performs Hilbert Transform Homodyne Discriminator cycle measurement
Unlike MAMA Alpha function (in LengthAdaptation library), this does not compute phase rate of change
Introduced in the September 2001 issue of Stocks and Commodities
Inspired by the @everget implementation: Inspired by the @anoojpatel implementation:
paPeriod(src, dynLow, dynHigh, preHP, preSS, preHP) Pearson Autocorrelation
  Parameters:
    src: Series to use
    dynLow: Lower bound for the dynamic length
    dynHigh: Upper bound for the dynamic length
    preHP: Use High Pass prefilter (default)
    preSS: Use Super Smoother prefilter (default)
    preHP: Use Hann Windowing prefilter
  Returns: Calculated period
Based on Pearson Autocorrelation Periodogram by John F. Ehlers
Introduced in the September 2016 issue of Stocks and Commodities
Inspired by the @blackcat1402 implementation: Inspired by the @rumpypumpydumpy implementation: Corrected many errors, and made small speed optimizations, so this could be the best implementation to date (still slow, though, so may revisit in future)
High Pass and Super Smoother prefilters are used in the original implementation

dftPeriod(src, dynLow, dynHigh, preHP, preSS, preHP) Discrete Fourier Transform
  Parameters:
    src: Series to use
    dynLow: Lower bound for the dynamic length
    dynHigh: Upper bound for the dynamic length
    preHP: Use High Pass prefilter (default)
    preSS: Use Super Smoother prefilter (default)
    preHP: Use Hann Windowing prefilter
  Returns: Calculated period
Based on Spectrum from Discrete Fourier Transform by John F. Ehlers
Inspired by the @blackcat1402 implementation: High Pass, Super Smoother and Hann Windowing prefilters are used in the original implementation

phasePeriod(src, dynLow, dynHigh, preHP, preSS, preHP) Phase Accumulation
  Parameters:
    src: Series to use
    dynLow: Lower bound for the dynamic length
    dynHigh: Upper bound for the dynamic length
    preHP: Use High Pass prefilter (default)
    preSS: Use Super Smoother prefilter (default)
    preHP: Use Hamm Windowing prefilter
  Returns: Calculated period
Based on Dominant Cycle from Phase Accumulation by John F. Ehlers
High Pass and Super Smoother prefilters are used in the original implementation

doAdapt(type, src, len , dynLow, dynHigh, chandeSDLen, chandeSmooth, chandePower, preHP, preSS, preHP) Execute a particular Length Adaptation or Dominant Cycle Estimator from the list
  Parameters:
    type: Length Adaptation or Dominant Cycle Estimator type to use
    src: Series to use
    len: Reference lookback length
    dynLow: Lower bound for the dynamic length
    dynHigh: Upper bound for the dynamic length
    chandeSDLen: Lookback length of Standard deviation for Chande's Dynamic Length
    chandeSmooth: Smoothing length of Standard deviation for Chande's Dynamic Length
    chandePower: Exponent of the length adaptation for Chande's Dynamic Length (lower is smaller variation)
    preHP: Use High Pass prefilter for the Estimators that support it (default)
    preSS: Use Super Smoother prefilter for the Estimators that support it (default)
    preHP: Use Hann Windowing prefilter for the Estimators that support it
  Returns: Calculated period (float, not limited)

doEstimate(type, src, dynLow, dynHigh, preHP, preSS, preHP) Execute a particular Dominant Cycle Estimator from the list
  Parameters:
    type: Dominant Cycle Estimator type to use
    src: Series to use
    dynLow: Lower bound for the dynamic length
    dynHigh: Upper bound for the dynamic length
    preHP: Use High Pass prefilter for the Estimators that support it (default)
    preSS: Use Super Smoother prefilter for the Estimators that support it (default)
    preHP: Use Hann Windowing prefilter for the Estimators that support it
  Returns: Calculated period (float, not limited)
Phát hành các Ghi chú:
v2 library update

Tips in TradingView Coins are appreciated
Thư viện Pine

Với tinh thần TradingView thực sự, tác giả đã xuất bản mã Pine này như một thư viện mã nguồn mở để các lập trình viên Pine khác từ cộng đồng của chúng tôi có thể sử dụng lại nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng thư viện này một cách riêng tư hoặc trong các ấn phẩm mã nguồn mở khác, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy chung.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng thư viện này?

Sao chép văn bản vào khay nhớ tạm và dán nó vào tập lệnh của bạn.