SoftKill21

Candle checker for long/short for scalping/day trading

Hey.

This strategy is still in working.

For it I check a x amount of candles in the past if they been for example all red/green in row, and based on that I enter. For example candle 7 < candle 6 .... candle 3 < candle 2 .... candle 1 < candle current for long and viceversa for short.

After that,once the trade is initiated, I exit based on 2 possibilities : candle color is different than the color of candle when entry, or based tp/sl.


Let me know what you think of it.

I will try to make the process to calculate automatically and input the number of candles to check like 5-10-15 and so on.


My website: www.atraderlife.com/

Telegram group: t.me/atrader_life

DONATION
BTC: 347p8NNwnHmAUfyJXWaeLUgrpHwthmr5UP

TV
www.tradingview.com/gopro/?share_your_love=SoftKill21
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?