hoip

Engulfing Candle Rejection Indicator

This indicator allows you to filter noisy chart, with engulfing candles which have been rejected from current trend lines . Trend lines by default are 21 MA (fast) and 10 MA (slow one). If fast moving average is greater than slower one,  automatically indicator would represent that like uptrend, and if opposite then like a downtrend.

Consider to work only on higher time frames like 1H and higher, so you really can find only best entries.

Have fun, best wishes!
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?