TaTaTaCrypto

Stoch RSI 15 min - multi time frame table

ABOUT THIS INDICATOR
This indicator calculates the Stochastic RSI for the time frames 15 min, 30 min, 1h, 4h, and 12h. However, the 15 min time frame should always be the default time frame for your chart.

IMPORTANT
* NOTE! It's extremely important that the chosen time frame for your chart is 15 min. Otherwise the Stochastic RSI for the longer time frames won’t be correctly calculated.
* Stochastic RSI will be calculated and displayed in a table for the time frames: 15 min, 30 min, 1h, 4h, 12h.
* All time frames are based on closed bars except the "15minR" that are realtime updated values calculated on a 15 min time frame.

ABOUT STOCHASTIC RSI
The Stochastic RSI (StochRSI) is a momentum indicator that ranges between 0 and 100. A Stochastic RSI value above 80 is considered overbought and below 20 is considered oversold.
By using different time frames you can get a better idea of what direction the trade could take in a "longer" perspective.

SETTINGS
1.) Length RSI = 14 (default period)
2.) Smoothing parameter of Stochastic RSI (Length Moving Average = 3) . Moving average of stochastic RSI
* By default the displayed Stochastic RSI values are smoothed values of the actual Stochastic RSI . The smoothnes is formed by a calculated moving average of with the length of 3 by default.
If you want Stochastic RSI with a sharper signal (higher risk for "false alarms" being more sensitive) change the Length Moving Average to = 1 (no smoothness at all)

You can see the selected "Length RSI" and "Length Moving Average" on top of the Stochastic RSI table.

Next version of this script will be updated with more a more flexible solution for different time frames.

* NOTE, Tradingview comes with a inbuilt Stochastic RSI . See the the chart below. The blue line in the Stochastic-RSI chart represents (K value = 3) the same value as the script calculate/display in the table.


Website: tatatacrypto.com
Free to join telegram: t.me/+GCbdy25DiCsxODM0
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?