cheatcountry

Ehlers Instantaneous Trendline V1 [CC]

The Instantaneous Trendline was created by John Ehlers (Rocket Science For Traders pgs 109-110) and this indicator is perfect for determining the medium to long term trend. Buy when the indicator line is green and sell when it is red. I will be introducing a different version of this indicator which is perfect for short term trends so these will pair great together.

Let me know if there are other scripts you would like to see me publish or if you want something custom done!
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?