RicardoSantos

[RS]Auto Trend Channel

Auto trend channel based on donchian or standard deviation.
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Bình luận

How to used that 3 line forecast.
+9 Phản hồi
this is great
+8 Phản hồi
omg... very good performance for rebounce
+3 Phản hồi
arianmah NXT2017
@NXT2017, would u please tell me how to trade with it and does it repaint?
+13 Phản hồi
Super nice
+3 Phản hồi
this shows falling trend channel.Can you add rising trend channel?
Phản hồi