kaaiii

MARS Indicator

A Simple indicator combining
  • 4 popular simple moving averages; (8, 21,55, 200)
  • A tweaked Parabolic SAR which is indicated by a series of dots starting near previous support & resistance points
  • Support & resistance points which are indicated by red and green horizontal lines
  • A simplified version of the TD sequential. Only including the countdown phase and 8 & 9 perfection

The increasing numbers above the candle indicates how long the market has been trending for.

The numbers 8 and 9 signal a possible turning point, especially if these are coloured yellow.

This indicator can be used on its own if the individual indicators line up. For best results I recommend combining it with volume and oscillators such as the MacD or RSI .

Developed to help see key areas of interest on COINBASE:BTCUSD quickly without needing to draw many manual trendlines in order to trade breakouts or bounces at key levels. But should be useful for any market.


Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?