RafaelZioni

linear MultiTF

672 lượt xem
34
This is linear MTF ..
just change the setting of the TF that youy want.. similar idea to heiken but i hope this one is not repainting:)
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Bình luận

Thanks for the indicator but it does repaint. I just tested it.
Phản hồi
add this to code to make alerts
alertcondition(buy, title='buy', message='buy')
alertcondition(sell, title='sell', message='sell')
Phản hồi