Trading_Solutions_

Macd Divergence + MTF EMA

Trading_Solutions_ Premium Cập nhật   
MACD Divergence + Multi Time Frame EMA
This Strategy uses 3 indicators: the Macd and two emas in different time frames
The configuration of the strategy is:
Macd standar configuration (12, 26, 9) in 1H resolution
10 periods ema , in 1H resolution
5 periods ema , in 15 minutes resolution

We use the two emas to filter for long and short positions.
If 15 minutes ema is above 1H ema , we look for long positions
If 15 minutes ema is below 1H ema , we look for short positions

We can use an aditional filter using a 100 days ema , so when the 15' and 1H emas are above the daily ema we take long positions
Using this filter improves the strategy

We wait for Macd indicator to form a divergence between histogram and price
If we have a bullish divergence , and 15 minutes ema is above 1H ema , we wait for macd line to cross above signal line and we open a long position
If we have a bearish divergence, and 15 minutes ema is below 1H ema , we wait for macd line to cross below signal line and we open a short position

We close both position after a cross in the oposite direction of macd line and signal line
Also we can configure a Take profit parameter and a trailing stop loss
Phát hành các Ghi chú:
Updates on this strategy
  • Update to PineScript v5
  • Bug Fixes
  • Repainting Fix
  • Alert function for opening a position
  • Labels on chart when a position is open

We are happy to announce that we will be updating our scripts, adding new indicators and strategies that we've been working on and publishing trading ideas

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?